નાનું વર્ઝન

સવારની ચા મૂકી,
આજે  પણ બે કપ મુકાઈ ગઈ,
ભૂલ થી ..
તું  તો હવે નથી રહેતી જોડે,
હા માનસિક જોડાણ ને ખેંચાણ હજુ એવું ને એવું જ છે..
વિધુર નું દુ:ખ સમજવા હવે મારે રાહ જોવાની જરૂર નથી
જેમ ઊંઘ મુર્ત્યુ નું નાનું વર્ઝન છે
તેમ તમારું થોડો સમય પણ મારી જોડે ના હોવું એ
વિધૂર જીવન નું નાનું વર્ઝન છે...


Comments

Popular posts from this blog

બક્ષી - સિર્ફ નામ હી કાફી હૈ|

આજની લગ્ન-વ્યવસ્થા

ગુ જ ર તી..... ગુજરાતી!!!