માંગણ.

અરે નારાજ કેમ થાય છે?
ઘણાં સમયથી તું આવું 
જીવન તો માંગતો હતો.
હવે શું થયું?
નથી ગમતું આ 'માંગેલું' જીવન 
કે આ 'માંગેલું' જીવન 
પણ ઓછું આવે છે? 
કે આ માંગતા 
મંગાઇ ગયેલું 
જીવન વાપરતાં
નથી ફાવતું? 
હા, 
હું માનું છું કે આ જીવન મારું 
માંગેલું છે...
પણ
શું માંગેલી વસ્તુ ના ગમે
એવું ના બને?
હવે હું શું કરું?
.
.
.
કઈ નહીં...
કંઇક બીજું માંગી લે!!!-૨૨/૦૩/૨૦૧૫ ૧૩:૧૯, અમદાવાદ

Comments

Popular posts from this blog

કાદવ

બક્ષી - સિર્ફ નામ હી કાફી હૈ|

કુંભકર્ણના વંશજો