મનનભાઈ બી.એ.એલ.એલ.બી.

વિચારવાયુ:  વૈદ્ય, વકીલ અને વૈશ્યા સામે પોતાની જાત ને ખુલ્લી મુકવી જ પડે....

Comments

Rajni Agravat said…
અંતરથી અભિનંદન
લગે રહો મનન ભાઈ!

Popular posts from this blog

બક્ષી - સિર્ફ નામ હી કાફી હૈ|

આજની લગ્ન-વ્યવસ્થા

ગુ જ ર તી..... ગુજરાતી!!!