કેવી મજા?


આંખોમાં પાણી ભરાયેલા જ છે, ને 
મનમાં પરાણે વાતો ભરાઈગઈ.
આ બંને,
પેલા દરિયામાં સુંદર, તાલબદ્ધ રીતે
વહી જાય તો,
       કેવી મજા.....

©ખુશી પંડ્યા

Comments

Popular posts from this blog

કાદવ

બક્ષી - સિર્ફ નામ હી કાફી હૈ|

કુંભકર્ણના વંશજો