પ્રેમપૂર્વક...

બચુ!!!
તને કઈ રીતે સમજાવું,
શું સ્થાન છે તારું મારા જીવનમાં....
સવાર તમારા વગર એટલે 
ખાંડ વગર ની ચા...
ને તમારી સાથે હેય હર્ષો-ઉલ્લાસ ને
મજા જ મજા....
આ બધી વાતો કરવામાં 
હંમેશા હું તારાકરતા 
પાછો જ પડું છું...
ના! ના!
પાછો રહેવા જ માંગું છું..
તમારી વાતો જેમ
મને જીવવા મજબુર કરતી હોય હંમેશા,
ને હું તમને ચાહવા મથતો હોઉં છું જ...
પણ.....
આ બધું તમને સમજાઉં
કેવી રીતે????
કોઈ તો ઉપાય કહે!!!!


©મનન ભટ્ટ

Comments

Popular posts from this blog

કાદવ

બક્ષી - સિર્ફ નામ હી કાફી હૈ|

કુંભકર્ણના વંશજો