બક્ષીબાબુ ને હું રૂબરૂ માં ક્યારેય મળ્યો નથી, પણ મને એમ ક્યારે અનુભવાયું જ નથી કે હું એમને રૂબરૂ માં નથી મળ્યો..લેખકની તાકાત શું હોય છે એ બક્ષીબાબુ ને વાંચીને જ સમજાય ...આ માણસને હું ક્યારેય પણ મળ્યો નથી એમની સ્પીચ નથી સાંભળી પણ મારા જીવન માં જો કોઈ એક્વ્યક્તિ નો પ્રભાવ હોય તો એ માત્ર ને માત્ર બક્ષીબાબુ નો જ છે એમ કઈ શકાય...જીવન તો હું જન્મ્યો ત્યારથી જીવતો આવ્યો છું પણ બક્ષીબાબુ એ જીવન ને માણતા શીખવ્યું છે..

Comments

Popular posts from this blog

કાદવ

બક્ષી - સિર્ફ નામ હી કાફી હૈ|

કુંભકર્ણના વંશજો